نکات مهم درمانی برای بیماران

شوره عبارت است ازسلولهای مرده پوست همراه باترشحات غددچربی وآلودگی های محیط که بصورت پوسته های متراکم درسطح پوست سروکنارقسمت تحتانی مومشاهده می گردد.

درحالت عادی سلول های لایه سطحی پوست به تدریج و جدا جدا و به تعداد کم می ریزند.این سلول هاتوسط ترشحات سر(عرق وچربی)جذب شده وباشستشودفع می شوندولذاجلب توجه نمی کنند.ولی اگرتعداداین سلول های درحال ریزش بطورغیرطبیعی زیادشده،باهمدیگربه سطح پوست برسندوبه یکدیگرچسبندگی داشته باشندجلب توجه کرده وشوره سرآشکارمی گردد.معمولاً پوست سربدلیل وجودپوست های زیادتحریک شده وخارش هم بوجودمی آیدکه گاهی شدیداست.

 

 

شوره سرچگونه بوجود می آید؟

پوست انسان ازلایه های متعددسلولی درست شده است.درحالت عادی این سلولهاظرف ۳۰ ۲۰روزمراحل رشدخودراطی کرده وازسطح پوست به صورت سلولهای مرده به بیرون ریخته می شوند.درصورتیکه این روندبه شکل غیرعادی تسریع گردد،تعدادسلولهای مرده افزایش یافته وهمراه باچربی وترشحات دیگرپوست تشکیل «شوره سر» رامی دهند. همراه باشوره اغلب خارش هم رخ داده ودرضمن اکثربیماران به انواع شامپوهاوداروهای خانگی روی می آورند و همه این عوامل باعث تحریک پوست وبدترشدن اوضاع می گردد.

متذکرمی شویم که شوره سرابتدای طیف بیماری به نام «درماتیت سبوره» بوده ودرحقیقت فرم خفیف آن محسوب می گردد.درواقع اگرشوره سردرمان نشودگاهی شدیدترشده وتابلوی بالینی درماتیت سبوره رابوجود می آورد.دراینحالت سربیمارازپوسته های چرب،بدبو،کثیف وبعضاًعفونی پرشده وخارش وتحریک شدیددرپوست سروجوددارد.موهابهم چسبیده وبیماراحساس ناراحتی زیادمی کند.

چه عواملی دربروزشوره سردخیل هستند؟

علت دقیق شوره سرمعلوم نیست ولی عواملی که دخالت احتمالی دارندعبارتنداز :

۱) استرس های روحی و اختلالات عاطفی.

۲) عامل توارث.

۳) خستگی روزانه و نمونه اثراین فاکتوربهترشدن شوره سردرایام تعطیلات واستراحت بیماراست.

۴) اختلالات هورمونی.

۵) مشکلات گوارشی مثل چاقی زیاد،یبوست وعدم هضم غذا.

۶) برخی داروهامثل سایمتیدین(داروی زخم معده)،کلرپرومازین(داروی اعصاب)وداروهای ضدفشارخون بالا.

۷) کمبودهای غذائی مثل کمبودویتامین A وE .

۸) وجود یک نوع قارچ بنام ملاسزیا فورفور درپوست سر.این قارچ به فرم غیر بیماری زادرسطح پوست سر همه افرادبطورنرمال وجودداردولی درافرادمبتلابه شوره سر بدلایل نامعلوم تعدادآن زیادشده ودرضمن به فرم بیماری زا تبدیل می شود.

۹) آسیبهائی که به پوست سروارد میشودمثل سشوارزدن وفرموبیش ازحد،شامپوهای خیلی قوی،بابلیس،رنگ کردن ومش زدن مکررمو.

۱۰) عدم رعایت بهداشت وشستشوی سر.

 

 

انواع شوره سر

شوره سربه دو شکل دیده می شود:

۱) شوره خشک که دراین حالت پوسته هابه سرنچسبیده وبصورت پوسته های نازک باظاهرپودری خاکستری روی سر،شانه هاواطراف گردن دیده می شوندوظاهربسیارزشت وزننده ای بوجود می آورند.خارش هم وجوددارد.شوره خفیف بسیارشایع بوده بطوری که برخی ازمتخصصین وجودآن راطبیعی تلقی می کنند.

۲) شوره چرب که درآن پوسته هابزرگتروچرب بوده ولذابه هم چسبیده ونمی ریزندبلکه یک حالت متراکم وچرب درپوست سربوجود می آورندکه بیماررابسیارناراحت می کند.اغلب اوقات خارش هم وجوددارد.

 

 

نکات مهم درمانی برای بیماران

مثل همه بیماریهای پوست درمان طولانی مدت است ولذابایستی باصبروحوصله ودقت دستورات دارویی رادنبال وانتظارمعجزه نداشته باشید.انتظارات شماازدرمان بایستی منطقی وواقع گرایانه باشدولطفاًبه یاد داشته باشیدکه عوامل زیادی دربروزوتشدیداین عارضه دخالت داشته که امکان تأثیردرمان دربسیاری ازآنهامیسرنمی باشد لذااثرداروها آهسته بوده ونبایستی ناامیدشوید.

بدترین چیزدردرمان امراض پوست درمان کوتاه مدت وناقص می باشد.ازگوش دادن به توصیه های درمانی دیگران ویااستفاده ازداروهای خانگی وعطاری ویاداروهای دیگران(که فکرمی کنند بیماری مشابه شماداشته اند وبا این داروهاخوب شده اند)اکیداًپرهیزنمائیدزیرااین کارهابجزاتلاف وقت وپول شما،تأخیردردرمان صحیح وبدبینی نسبت به درمان فایده دیگری ندارد.

اگرباشروع درمان احساس بهبودی کردیدهرگزداروهایتان راسرخود قطع نکنیدزیرا دیریازودعلائم بیماری عود می کنند واین بارممکن است حتی شدیدترازباراول بوده وبه سهولت دفعه اول به درمان جواب ندهد.هرگونه سؤال ویاناراحتی ازناحیه درمان دارید فقط باپزشک معالج خوددرمیان بگذارید.عوض کردن سریع پزشک (اگراحساس می کنیدکه زودخوب نشده ایدویارونددرمان باب میل شمانیست) به نفع جنابعالی نمی باشد.دراین مواقع بهترین کارمراجعه به پزشک قبلی ودرمیان گذاشتن مشکلات است.

اگرپزشک اجازه دهدبرای شستشوی سرازشامپوی «روغن درخت چای پرمون» استفاده کنید.این شامپوقارچ گفته شده راازروی پوست سربرداشته وخیلی به درمان کمک می کند. درابتداهرروزسرتان رابشوئیدوبگذاریدکف شامپو ۵ دقیقه روی سربماندودرهمین حال پوست سررابابرس نرم خوب ولی به ملایمت برس بزنید.

پس ازمدتی میتوان فاصله شامپوزدن هارابیشترکرد و پس ازبهبودی کامل شامپوراهفته ای ۲ ۱باراستفاده نمائید ولی توجه داشته باشیدکه برای ماه ها لازم است حداقل هفته ای یک بارازاین شامپو استفاده کنیدزیراسرشماخوب شده است ولی برای جلوگیری ازعود شوره بایستی استفاده ارشامپوروغن درخت چای یا سبوس برنج پرمون راادامه دهید. شامپویی که برای استفاده روزمره بکارمی برید می تواندهرمارکی باشدفقط بایستی ازنظرخشک یاچرب بودن موهایتان مناسب آنهاباشد.

اگردسترسی به شامپو ندارید شستشوی سر با سرکه سیب (۲ قاشق غذاخوری سرکه دریک لیوان آب) به مدت ۱۰ ۵ دقیقه مفیداست.

رعایت شرایط زیر به بهبود شوره سر کمک می کند:

پرهیز ازبرخوردبامحیط های پراسترس وتنش زاپرهیزکنید.

خوداری ازخارانیدن پوست سر زیرا ااین عمل باعث ایجادعفونت شده ومشکل شماراتشدیدمی نماید.

استفاده از برس وشانه نرم و حد الامکان طبیعی وسایرافرادخانواده به هیچوجه نبایستی ازآنهااستفاده نمایند.

اصلاح رژیم غذائی وبهداشت عمومی :

خوردن مقادیرزیادی غذاهای چرب وسرخ کردنی(مثل همبرگر،ساندویچ وسیب زمینی سرخ کرده)، نوشابه های گازداروشکلات می توانددربروزشوره دخالت داشته باشند.

 

نکاتی مفید برای کنترل شوره سر

شوره سر مشکلی بسیار معمول است که بیشتر مارا مبتلا می کند . در حقیقت از هر دو نفر یک ممکن است به این مشکل پوستی آزار دهنده . دچار شوند. با وجود این ، شوره را می توان با رعایت بهداشت مناسب تحت کنترل در آورد.در این مطلب برخی نکات ساده برای کنترل شوره سر اشاره می شود.

۱) موهای خود را به طور مرتب بشوئید. هر زمان که به حمام می روید و حداقل دوبار در روز موهای خود را بشوئید. این نکته بسیار مهم است که موی شما بعد از تعریق شسته شود ، زیرا تعریق می تواند این شرایط را تشدید کند . از شامپوی دارویی گیاهی استفاده کنید تا بهترین نتایج را کسب کنید . شامپو های حاوی روغن درخت چای علیه شوره سر بسیار موثر هستند .

۲) موهای خودراچنگ نزنید. شوره سر باعث خارشی خواهد شد. استفاده از ژل های مو و رنگ را متوقف کنید : استفاده از ژل های حالت دهنده مو و رنگ کردن مو را کاملا متوقف کنید. این مواد حاوی مواد شیمیایی مضری هستند که موهای شما را می تواند از بین ببرد. به جای آن از محصولات طبیعی استفاده کنید. اینها معمولا برای موضرری ندارند.

در پایان در اینجا برخی از محصولات طبیعی برای تحت کنترل در آوردن شوره معرفی می شوند.

روغن درخت چای :

روغن درخت چای یک درمان طبیعی و منحصر به فرد برای شوره سر است این روغن حاوی ترکیباتی به نام ترپنوئیدها است که دارای خواص ضد قارچ آنتی سپتیک هستند. روغن درخت چای معمولا در صابون ها ، شامپوها وروغن های مو به خاطر خواص ضد قارچ آن استفاده می شود . همچنین برای درمان شرایط دیگری مانند آکنه ، پای ورزشکار ، برفک دهان و عفونت های مخمری به کار می رود.

پای ورزشکاران ؛ نوعی کچلی مزمن سطحی است که پوست پا ، به ویژه بین انگشتان یاروی کف پا را در اثر گونه ای قارچ پا ایجاد می شود

کاندیدزیایس مخاطی:

عارضه ای است که غشاءهای مخاطی دهان را درگیر می کند و معمولا در افراد بیمار ، شیرخواران ضعیف یا افراد ناتوان یا مبتلا به نقص ایمنی دیده می شود و شامل پلاکهای سفید خامه مانند است که بابرداشتن آنها ، سطوح خونریزی دهنده برجا می ماند.

سرکه :

۲قاشق چای خوری سرکه خالص رادر ۶ قاشق چای خوری آب رقیق کنید. آن را روی سر قرار دهید اجازه دهید فرق سر چند ساعتی به آن آغشته شود سپس موهای خود را با شامپو روغن درخت چای بشوئید. این کار را چند روز تکرار کنید و نتایج خوب را ببینید.

آب لیمو :

آب لیمو یک کاهنده طبیعی شناخته شده برای شوره است.۲ قاشق چای خوری آب لیمو را برروی سر خود بمالید و بگذارید مدتی بماند.پس از آن سر خود را بشوئید. شما همچنین می توانید میزان برابر آبلیمو و سرکه را برای کسب نتایج بهتر ترکیب کنید.

دکتر فرشاد اکبرنژاد